Hoogte Toeslag 

 Maximum vergoeding per uur 2018

 

Het Rijk hanteert een maximum uurprijs. Voor 2018 is de maximum uurprijs voor gastouderopvang vastgesteld op een bedrag van € 5,91 per uur. 

Kinderopvangtoeslag hangt af van aantal gewerkte uren

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen die nog niet naar school gaan en die gebruikmaken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan.

Als u en/of uw partner een onregelmatig arbeidspatroon heeft, zult u aan het begin van het jaar een zo goed mogelijke schatting moeten maken van het aantal uren dat u werkt. U kunt beter een te laag aantal uren opgeven dan een te hoog. Zo voorkomt u dat u grote bedragen terug moet betalen aan de Belastingdienst en wellicht een boete krijgt. Blijkt gedurende het jaar dat uw inschatting niet juist is, dan kunt u tussentijds een wijziging doorgeven.

Kinderopvangtoeslag voor zelfstandigen

Als u zelfstandige bent, houdt de Belastingdienst ook rekening met het aantal gewerkte uren bij de beoordeling van de kinderopvangtoeslag.

Uw gewerkte uren zijn de uren die u per jaar besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten, uren voor de bedrijfsadministratie of het bijhouden van de website. Cursussen en trainingen tellen ook mee als u ze volgt voor uw bedrijf. Ook mag u de uren meetellen die u door ziekte niet heeft kunnen werken. Wat niet meetelt, is de tijd voor woon-werkverkeer. Dat zit al in de 140% of 70% voor respectievelijk dagopvang of buitenschoolse opvang. U moet aannemelijk kunnen maken dat u de uren gewerkt heeft voor uw bedrijf. U kunt hiervoor een urenadministratie gebruiken, maar het kan ook aan de hand van de omzet bepaald worden.

Alleenstaande ouders

Ook alleenstaande ouders die arbeid en zorg combineren, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van formele kinderopvang.

 Hoogte kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslagtabel 2018 vindt u de tegemoetkoming van de overheid als percentage van de kosten van kinderopvang. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de verplichte werkgeversbijdrage van 33,3%. Dit percentage moet u nog optellen bij het bedrag van de tegemoetkoming.

 Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen. 

 Maximale uurprijs kinderopvangtoeslag 2018

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat hele uurtarief kinderopvangtoeslag.

 Per 1 januari 2018 gelden de volgende maximale uurprijzen:

  • gastouderopvang € 5,91.

  • buitenschoolse opvang: € 5,91.

Maximum aantal uren kinderopvang voor alle opvangsoorten

U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind voor alle opvangvormen samen.

Kinderopvangtoeslag bij tijdelijk minder of geen gebruik kinderopvang

Wijzigingen in het gebruik van kinderopvang van 1 of meer van uw kinderen kunnen gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. U moet de volgende wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven:

  • het uurtarief van de opvang verandert;

  • het aantal opvanguren verandert;

  • uw kind gaat naar een andere opvangsoort of opvanginstelling;

  • de kinderopvang van 1 of meer kinderen stopt.

Kinderopvangtoeslag bij beëindiging werk als werknemer of als zelfstandige

Beëindigt u uw werkzaamheden als werknemer of als zelfstandige? Dan hanteert de Belastingdienst een termijn van 3 maanden waarin u hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag. Deze overgangstermijn kunt u gebruiken om nieuw werk te vinden.

Kinderopvangtoeslag bij ziekte, vakantie, deeltijd-WW of ouderschapsverlof

Bij ziekte, bijscholing, vakantie, een deeltijd WW-uitkering of ouderschapsverlof wijzigt het aantal gewerkte uren (arbeidsduur) niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het recht op kinderopvangtoeslag.